Автор: | Июнь 24, 2019

2018 чылдын сентябрьда бир аймак ог-буле буянныг ууле кылып, Кызыл хоорайнын солагай талакы дачалар дужунда «Ганден Чойпелинг» хурээзинин чанынга субурган тудуун эгелээн. «Олимп» аттыг олимпийжи курлавырлыг спорт школанын хостуг хуреш салбырынын оореникчилери Кужугет А.А. тренернин удуртукчузу-биле буянныг ууле-херекке киржип, ажык-дузазын кииргеннер.
Тудуг 8 ай уламчылааш, ыдыктыг «Сака Даваа» айнын 15 чаазында Будда Шакьямуни Бурганнын торуттунген хунунде субурган тургустунган.

Добавить комментарий